PODMIENKY POUŽÍVANIA

PODMIENKY POUŽÍVANIA

 

Prístupom na webovú lokalitu www.nh-hoteles.com (ďalej len „Webová lokalita“), navigáciou na nej a jej používaním vyjadrujete výslovné a bezvýhradné prijatie všetkých podmienok patriacich do týchto Podmienok používania, ktoré majú rovnakú platnosť a účinnosť ako akákoľvek písomná a podpísaná zmluva.

Dodržiavanie a splnenie týchto podmienok je povinné pre všetky osoby, ktoré využívajú prístup na Webovú lokalitu, navigáciu na nej a používajú samotnú lokalitu. Ak so stanovenými podmienkami nesúhlasíte, nevyužívajte prístup na Webovú lokalitu, navigáciu na nej, ani Webovú lokalitu nepoužívajte.

 

 1. INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

 

 • Vlastník: NH HOTEL GROUP, S.A. („NH HOTEL GROUP“)
 • Sídlo: Calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003 – Madrid
 • DIČ: A28027944
 • Verejný register: zaregistrovaná v obchodnom registri v Madride, oddiel 30,151, str. 108, vložka č. M-61443. Telefón: (+34) 91 451 97 35

 

 1. ÚČEL A ROZSAH

 

Tieto Podmienky používania upravujú prístup, navigáciu a používanie Webovej lokality bez toho, aby bolo dotknuté právo, ktoré si spoločnosť NH HOTEL GROUP vyhradzuje na zmenu prezentácie, konfigurácie a obsahu Webovej lokality, ako aj podmienok požadovaných na prístup na ňu a jej používanie. Využívanie prístupu na Webovú lokalitu a jej obsahu po tom, čo tieto úpravy a zmeny nadobudnú účinnosti, sú prejavom prijatia týchto úprav a zmien.

Prístup k určitému obsahu a používanie určitých služieb napriek tomu môžu podliehať určitým osobitým podmienkam, ktoré však budú v každom takomto prípade jasne uvedené a používatelia ich musia výslovne prijať. Tieto osobité podmienky môžu nahradiť, doplniť a v príslušných prípadoch upraviť aktuálne platné Podmienky používania.

Spoločnosť NH HOTEL GROUP si vyhradzuje právo plne alebo čiastočne doplniť a upraviť zmluvné podmienky vymedzené v tomto dokumente, pričom všetky ich zmeny zverejní rovnakým spôsobom, ako sa zobrazujú tieto Podmienky používania, prípadne prostredníctvom inej formy komunikácie zameranej na používateľov.

 

 1. PRÍSTUP A REGISTRÁCIA

 

Na prístup na Webovú lokalitu a jej používanie nie je povinná registrácia. Na zakúpenie určitých služieb, rezerváciu služieb alebo využitie určitých programov, prípadne iné činnosti, je však nevyhnutné vyplniť internetové formuláre určené na tento účel. Ak nie je výslovne uvedené inak, registrácia na webovej lokalite je dobrovoľná.

Ak nemáte používateľské meno a heslo na prístup k našim súkromným platformám uloženým na Webovej lokalite, budete sa musieť zaregistrovať pomocou prepojení alebo formulárov určených na tento účel, kde musíte zadať svoje skutočné a pravdivé údaje, keďže toto je jediný spôsob na to, aby sme mohli spracovať prípadne objednávky, ktoré v budúcnosti vykonáte, ako aj správnym spôsobom spravovať náš obchodný vzťah.

Neplnoletým osobám je prístup na Webovú lokalitu zakázaný.

Spoločnosť NH HOTEL GROUP za žiadnych podmienok neprijíma žiadnu zodpovednosť za pravdivosť registračných údajov zadaných koncovými používateľmi, a preto každý koncový používateľ nesie zodpovednosť za prípadné dôsledky, chyby a pochybenia, ktoré v dôsledku nesprávnosti údajov môžu vzniknúť.

 

3.1. POŽIADAVKY NA REGISTRÁCIU POUŽÍVATEĽA

 

Základnými podmienkami na umožnenie registrácie používateľa sú vek nad 18 rokov a zadanie všetkých požadovaných údajov, ktoré sú označené ako povinné. V tomto ohľade spoločnosť NH HOTEL GROUP vo všetkých registračných formulároch uvedie konkrétne podmienky, ktoré používateľ musí splniť. Spoločnosť NH HOTEL GROUP si vyhradzuje právo vyžiadať si potrebné informácie alebo vykonať úkony slúžiace na overenie toho, či registrovaní používatelia spĺňajú požiadavky, ktoré spoločnosť NH HOTEL GROUP stanovila pre ich registráciu.

Registrovaní používatelia zároveň vyjadrujú súhlas s tým, že ich používateľské kontá sú osobné a neprevoditeľné.

Zaregistrované používateľské konto nie je za žiadnych okolností povolené previesť medzi rôznymi osobami.

 

3.2. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE REGISTROVANÉHO POUŽÍVATEĽA

 

Používatelia si môžu kedykoľvek vyžiadať zrušenie registrácie na platforme, ktorá je hosťovaná na Webovej lokalite. Na tento účel je potrebné kontaktovať sa so spoločnosťou NH HOTEL GROUP prostredníctvom kanálov uvedených v jednotlivých registroch alebo platformách.

Používatelia môžu po zrušení registrácie v každom prípade požiadať o opätovnú registráciu ako zákazník, pričom si však spoločnosť NH HOTEL GROUP vyhradzuje právo odmietnuť takúto registráciu v konkrétnych prípadoch uvedených v doložke Neoprávnené používania, ako aj v prípade konfliktu alebo sporu medzi zmluvnými stranami, a to čakajúceho na vyriešenie alebo vyriešeného so záverom, že sa zákazník dopustil chyby alebo nedbalosti, prípadne poškodenia spoločnosti NH HOTEL GROUP, jej partnerov a spoločníkov, používateľov, zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov.

 

 1. PRÁVA DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

 

Spoločnosť NH HOTEL GROUP vlastní práva na duševné alebo priemyselné vlastníctvo pre Webovú lokalitu, ako aj duševné a priemyselné práva týkajúce sa informácií, podstaty a obsahu tohto vlastníctva, alebo v príslušných prípadoch na tieto práva drží príslušné oprávnenia.

Prístup, navigácia a používanie Webovej lokality zo strany používateľa sa v žiadnom prípade nemôžu považovať za úplné ani čiastočné vzdanie sa, prevod, poskytnutie licencie ani prevedenie týchto práv zo strany spoločnosti NH HOTEL GROUP. Používatelia majú právo používať obsah a služby Webovej lokality výlučne na vnútroštátnej úrovni.

Odkazy na ochranné známky a registrované obchodné názvy, prípadne iné rozlišujúce znaky, bez ohľadu na to, či ich vlastní spoločnosť NH HOTEL GROUP alebo iné spoločnosti, implicitne zahŕňajú zákaz ich používania bez súhlasu spoločnosti NH HOTEL GROUP alebo ich príslušných vlastníkov. Pokiaľ nie je písomne vyslovene uvedené inak, prístupom, navigáciou ani používaním Webovej lokality alebo jej obsahu sa používateľovi v žiadnom prípade neudeľuje žiadne právo týkajúce sa rozlišujúcich znakov, ktoré obsahujú.

Všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva týkajúce sa obsahu alebo služieb na Webovej lokalite sú vyhradené a predovšetkým je zakázané upravovať, kopírovať, reprodukovať, zverejňovať, prevádzať alebo distribuovať, a to akýmkoľvek spôsobom alebo formou, celý obsah na Webovej lokalite alebo jeho časť, na verejné alebo komerčné účely, pokiaľ na to spoločnosť NH HOTEL GROUP alebo, v príslušných prípadoch, držiteľ náležitých práv nevydali výslovný písomný súhlas.

V prípade, že používateľ zašle spoločnosti NH HOTEL GROUP akékoľvek informácie prostredníctvom akýchkoľvek kanálov vytvorených na tento účel, tento používateľ vyhlasuje, zaručuje a vyjadruje súhlas, že má právo to slobodne urobiť, že tieto informácie neporušujú žiadne práva duševného ani priemyselného vlastníctva, obchodné tajomstvo ani žiadne iné právo tretej strany, ako aj že tieto informácie nie sú svojím charakterom dôverné ani neškodia tretím stranám.

Používatelia berú na vedomie, že nesú zodpovednosť a ochránia spoločnosť NH HOTEL GROUP v prípade akejkoľvek vykonanej komunikácie, ktorú vykonávajú osobne alebo vo svojom mene, pričom sa táto zodpovednosť vzťahuje na presnosť, zákonnosť, pôvodnosť a vlastníctvo danej komunikácie, a to bez akéhokoľvek obmedzenia.

 

 1. PREPOJENIA

 

5.1 PREPOJENIA NA INÉ WEBOVÉ LOKALITY

 

Ak sa na Webovej lokalite nachádzajú prepojenia na iné webové lokality vo forme rôznych tlačidiel, prepojení, reklamných pruhov alebo vloženého obsahu, spoločnosť NH HOTEL GROUP prehlasuje, že tieto prepojenia priamo spravujú tretie strany a spoločnosť NH HOTEL GROUP nemá ľudské ani technické prostriedky na to, aby vopred vedela alebo mohla monitorovať či schvaľovať všetky informácie, obsah, produkty alebo služby poskytované inými webovými lokalitami, odkazy na ktoré sa môžu nachádzať na tejto Webovej lokalite.

V dôsledku toho spoločnosť NH HOTEL GROUP nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za žiadne aspekty týkajúce sa webovej stránky, prepojenie na ktorú sa môže nachádzať na tejto Webovej lokalite, a to najmä a bez obmedzení, jej funkčnosti, prístupu, údajov, informácií, súborov, kvality a spoľahlivosti produktov a služieb, jej vlastných odkazov ani žiadneho jej obsahu všeobecne.

V tejto súvislosti, ak majú používatelia reálnu vedomosť, že činnosti vykonávané prostredníctvom týchto webových stránok tretích strán sú nezákonné alebo v rozpore s morálkou či verejným poriadkom, sú to povinní bezodkladne nahlásiť spoločnosti NH HOTEL GROUP v záujme čo najskoršieho zrušenia prepojenia na prístup na tieto stránky.

Vytvorenie akéhokoľvek prepojenia z Webovej lokality na inú nesúvisiacu webovú lokalitu v žiadnom prípade neznamená, že medzi spoločnosťou NH HOTEL GROUP a správcom danej nesúvisiacej webovej lokality existuje akýkoľvek vzťah, spolupráca alebo vzájomná závislosť.

 

5.2 PREPOJENIA NA INÉ WEBOVÉ LOKALITY

 

Spoločnosť NH HOTEL GROUP prostredníctvom rôznych nástrojov a aplikácií poskytuje používateľom mediálne prepojenia, ktoré im umožňujú prístup ku kanálom a stránkam na rôznych platformách a sociálnych sieťach. Inštalácia týchto aplikácií na Webovú lokalitu slúži výlučne na to, aby používateľom umožnila prístup k týmto kanálom na rôznych platformách a sociálnych sieťach.

Umiestnenie týchto aplikácií žiadnym spôsobom neznamená, že medzi spoločnosťou NH HOTEL GROUP a vlastníkom, výrobcom alebo distribútorom prepojenej platformy existuje akýkoľvek vzťah, ani že spoločnosť NH HOTEL GROUP schvaľuje akýkoľvek jej obsah alebo služby, keďže vlastník, výrobca alebo distribútor sú jediným subjektom zodpovedným za obsah a služby prepojenej platformy.

Spoločnosť NH HOTEL GROUP vlastníkom týchto externých webových lokalít v žiadnom prípade neposkytuje žiadne osobné informácie o svojich používateľoch, keďže jej jediným cieľom je umožniť používateľom prístup na tieto stránky. Vzhľadom na to zodpovednosť za akékoľvek informácie, ktoré chcú poskytnúť týmto externým platformám alebo webovým lokalitám, nesú iba príslušní používatelia a spoločnosť NH HOTEL GROUP nie je tohto procesu účastná.

Keďže spoločnosť NH HOTEL GROUP nemá žiadnu kontrolu na obsahom hosťovaným na týchto kanáloch, používatelia berú na vedomie a súhlasia, že spoločnosť NH HOTEL GROUP nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah ani služby, ku ktorým môžu používatelia získať prístup na týchto stránkach, ako ani za obsah, produkty, služby, reklamy ani iné materiály, ktoré na nich sú k dispozícii. Používatelia preto musia postupovať opatrne pri posúdení a používaní informácií, obsahu a služieb na prepojených kanáloch, ako aj pri tom, ktoré svoje informácie a informácie tretích strán na týchto kanáloch chcú poskytnúť.

 

5.3 PREPOJENIA NA TÚTO WEBOVÚ LOKALITU NA INÝCH WEBOVÝCH LOKALITÁCH

 

Spoločnosť NH HOTEL GROUP nepovoľuje umiestnenie prepojenia na túto Webovú lokalitu na iných webových stránkach, ktoré môžu obsahovať materiál, informácie alebo obsah, ktoré sú nepovolené, nezákonné, ponižujúce, nemorálne a všeobecne v rozpore so zákonom, morálnymi zásadami alebo verejným poriadkom, prípadne všeobecne prijímanými spoločenskými normami.

Používatelia v každom prípade môžu umiestniť prepojenia na svojich webových stránkach pod podmienkou, že vopred požiadajú o výslovné povolenie zo strany spoločnosti NH HOTEL GROUP .

Spoločnosť NH HOTEL GROUP nemá možnosť ani ľudské či technické prostriedky na monitorovanie ani schvaľovanie všetkých informácií, obsahu, produktov a služieb poskytovaných inými webovými lokalitami, ktoré uvádzajú prepojenia na túto Webovú lokalitu. Spoločnosť NH HOTEL GROUP neprijíma žiadnu zodpovednosť za žiadne aspekty týkajúce sa webových stránok, ktoré uvádzajú prepojenie na túto Webovú lokalitu, a to najmä a bez obmedzení v otázke ich funkčnosti, prístupu, údajov, informácií, súborov, kvality a spoľahlivosti ich produktov a služieb, ich vlastných prepojení ani ich obsahu všeobecne.

 

 1. PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ LOKALITY

 

Prístup ani používanie Webovej lokality na nezákonné alebo neoprávnené účely, a to s ekonomickým cieľom aj bez neho, nie je povolené a za ich dôsledky preto nesie výlučnú zodpovednosť príslušný používateľ. Konkrétne sú zakázané nasledujúce úkony, pričom však tento zoznam nie je vyčerpávajúci:

 1. používanie Webovej lokality akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť jej poškodenie, prerušenie, zníženie účinnosti alebo chyby jej funkčnosti, prípadne počítača tretej strany,
 2. používanie Webovej lokality na prenos, inštaláciu alebo zverejnenie akéhokoľvek vírusu, škodlivého kódu alebo iných škodlivých programov či súborov,
 3. používanie Webovej lokality na zhromažďovanie osobných údajov od iných používateľov,
 4. registrácia na Webovej lokalite na základe falošnej identity, vydávania sa za tretie strany alebo používanie profilu či vykonávanie iných úkonov, ktoré by mohli ostatných používateľov zmiasť v otázke identity pôvodcu správy,
 5. nepovolený prístup k akýmkoľvek iným častiam Webovej lokality, iným systémom alebo sietiam pripojeným k platforme, akýmkoľvek serverom spoločnosti NH HOTEL GROUP alebo službám ponúkaným prostredníctvom Webovej lokality pomocou hackovania alebo falzifikácie, neoprávneného prístupu k heslám alebo iným nezákonným spôsobom,
 6. narušenie alebo pokus o narušenie bezpečnostných alebo overovacích opatrení Webovej lokality či inej siete pripojenej k nej, prípadne bezpečnostných a ochranných opatrení patriacich do obsahu, ktorý Webová lokalita ponúka,
 7. vykonávanie akýchkoľvek úkonov, ktoré spôsobujú nepomerné alebo zbytočné preťaženie infraštruktúry Webovej lokality alebo systémov či sietí spoločnosti NH HOTEL GROUP, ako aj systémov alebo sietí pripojených k Webovej lokalite, alebo
 8. zamedzenie bežnému vývoju udalosti, súťaže, propagačnej akcie alebo inej aktivity dostupnej prostredníctvom Webovej lokality alebo akejkoľvek inej aktivity ponúkanej prostredníctvom Webovej lokality či niektorej z jej funkcií, a to nezákonnou alebo inou zmenou alebo pokusom o zmenu prístupu k nej, jej účasti alebo funkčnosti, prípadne falšovania jej výsledku, prípadne používanie nečestných metód účasti, prípadne akéhokoľvek postupu alebo prostriedkov, ktoré akýmkoľvek nedodržiavajú alebo porušujú tieto Podmienky používania.

Ak používateľ poruší niektorú z vyššie uvedených povinností, spoločnosť NH HOTEL GROUP môže prijať príslušné opatrenia vyplývajúce zo zákona alebo jej práv či povinností, ktoré môžu umožňovať odstránenie alebo zablokovanie konta príslušného používateľa bez možnosti nahradenia škôd, ktoré tým vzniknú.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ A ZÁRUKY

 

Spoločnosť NH HOTEL GROUP nemôže zaručiť, že sú úplne všetky informácie a služby na Webovej lokalite spoľahlivé, použiteľné a pravdivé, ako ani to, že všetka dokumentácia ponúkaná prostredníctvom lokality je použiteľná a pravdivá.

V dôsledku toho spoločnosť NH HOTEL GROUP neposkytuje nasledujúce garancie a nenesie v týchto ohľadoch žiadnu zodpovednosť: i) nepretržité poskytovanie obsahu Webovej lokality, ii) v obsahu sa nenachádzajú žiadne chyby, iii) na Webovej lokalite ani serveri, na ktorom sa nachádza, sa nenachádzajú žiadne vírusy ani žiadne iný škodlivý obsah, iv) Webová lokalita nemá zraniteľné miesta a nie je možné prekonať bezpečnostné opatrenia, ktoré sú na nej prijaté, v) obsah Webovej lokality je vždy použiteľný a správne funguje a vi) škody a poškodenia spôsobené používateľom alebo tretej strane ľubovoľným subjektom, ktorý poruší podmienky, pravidlá a pokyny stanovené spoločnosťou NH HOTEL GROUP na Webovej lokalite alebo dôsledku narušenia bezpečnostných systémov Webovej lokality.

Bez ohľadu na to, spoločnosť NH HOTEL GROUP prehlasuje, že prijala všetky potrebné opatrenia v rámci svojich možností a možností ponúkaných súčasnými technológiami na to, aby zaručila funkčnosť Webovej lokality a minimalizovala výskyt systémových chýb, a to z technického hľadiska aj v súvislosti s obsahom zverejneným na Webovej lokalite.

Ak používatelia zistia, že akákoľvek časť obsahu je nepovolená, nezákonná, v rozpore so zákonom alebo by mohla spôsobovať porušenie duševných alebo priemyselných práv, príslušnú legislatívu o ochrane osobných údajov alebo akékoľvek iné práva, sú povinní to bezodkladne oznámiť spoločnosti NH HOTEL GROUP, aby mohla prijať primerané opatrenia.

Spoločnosť NH HOTEL GROUP nezaručuje zákonnosť, spoľahlivosť ani použiteľnosť obsahu, ktorý prostredníctvom Webovej lokality ponúkajú tretie strany.

Spoločnosť NH HOTEL GROUP neponesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, integritu ani aktualizovanie informácií zverejnených na Webovej lokalite zo zdrojov, s ktorými nemá žiadny vzťah (externé správy, hlásenia od externých odborných pracovníkov atď.), ako ani informácií obsiahnutých na iných webových portáloch prostredníctvom prepojení z Webovej lokality.

Spoločnosť NH HOTEL GROUP neponesie žiadnu zodpovednosť za hypotetické škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku použitia vyššie uvedených informácií.

Spoločnosť NH HOTEL GROUP si v každom prípade vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo pozastaviť, upraviť, obmedziť alebo prerušiť prístup, možnosť navigácie alebo prevzatia obsahu, ako aj používanie služieb z Webovej lokality, a to na základe prechádzajúceho upozornenia aj bez neho, pre všetkých používateľov, ktorí porušia niektoré z ustanovení uvedených v týchto Podmienkach používania, pričom daný používateľ v takomto prípade nebude mať žiadnu možnosť vyžiadať si žiadnu náhradu.

 

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚBORY COOKIE

 

V súlade s platnou legislatívou, ktorá sa vzťahuje na ochranu osobných údajov, budú všetky osobné údaje poskytnuté počas používania Webovej lokality spracované v súlade s ustanoveniami časti Zásady ochrany osobných údajov , ktoré musí každý používateľ výslovne prijať, aby mohol Webovú lokalitu používať a zaregistrovať sa na nej.

Všetci používatelia, ktorí prijmú tieto Podmienky používania, informovaným, výslovným a jednoznačným spôsobom prijímajú naše Zásady ochrany osobných údajov a môžu uplatniť príslušné pravidlá v tejto súvislosti tak, ako sú uvedené vo vyššie spomínaných Zásadách ochrany osobných údajov.

 

 1. SÚVISIACE PRÁVO A KOMPETENTNÁ JURISDIKCIA

Tieto Podmienky používania sa riadia zákonmi Španielska. V prípade riešenia sporov zmluvné strany výslovne podliehajú súdom v Madride a vzdávajú sa akýchkoľvek iných jurisdikcií.

Prípadné sťažnosti týkajúce sa používania našich služieb môžu zákazníci zaslať e-mailom alebo na poštovú adresu uvedenú v časti Identifikácia. Vo všetkých prípadoch sa budeme usilovať prísť k zmierlivému riešeniu konfliktu.

Posledná aktualizácia: 25. máj 2018

© 2019 NH HOTEL GROUP, S.A. Všetky práva vyhradené

INFORMÁCIE O HOTELI

Ubytovanie od: 14:00
Odhlásenie do: 12:00
Neskoré odhlásenie v nedělu: 17:00
Pravidlá týkajúce sa fajčenia: 100 % nefajčiarsky hotel

Parkovanie v hoteli
3 €/hod, 20 €/deň, parkovanie nemožno zarezervovať dopredu
3 nabíjacie stanice pre elektromobily (2 pre vozidlá značky Tesla, 1 univerzálna) v podzemnom parkovisku

Parkovanie pri hoteli
Cena: 2 €/hodina (prvá hodina je zdarma),10 €/deň
Parkovanie nemožno zarezervovať dopredu

Pravidlá týkajúce sa domácich zvierat
Možnosť ubytovania so psom/mačkou
Max. výška alebo váha: 25 Kg
Cena za noc: 40 €
Asistenčné psy: bez poplatku

POTREBUJETE POMOC?

Kontaktujte nás
+421 2 32 770 110

5 EUR na váš ďalší pobyt

Exkluzívne sadzby

Bezplatné noci a zľavy

NÁZORY NAŠICH HOSTÍ

Rezervovať si

Dátum príchodu

Dátum odchodu

1 izba, 2 dospelý, 0 dieťa, 0 naivka

Vyberte položku Izby

Kontaktujte
Vyberte dátumy
Dátum príchodu

-

Dátum odchodu

-